REGULAMIN KONKURSU „Polska gola”


§ 1 DEFINICJE Użyte w regulaminie terminy odpowiednio oznaczają: regulamin – niniejszy regulamin konkurs – konkurs internetowy organizowany pod nazwą „Polska gola” organizator – firma Podomed z siedzibą w Warszawie al. Prymasa Tysiąclecia 76 C uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników. 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Podomed. 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.06.2018 o godzinie 14.00 i będzie trwać do dnia 28.06.2018 do godziny 16.00. 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.podomed.pl § 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 13 rok życia i ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook. 2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie pod postem informującym o konkursie prawidłowego wyniku meczu Polska – Japonia. 5. Jeden uczestnik może wytypować tylko jeden wynik meczu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia komentarzy, które nie są odpowiedzią na pytanie konkursowe lub są obraźliwe. 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29.06.2018 na fanpage’u CallusanPolska na portalu Facebook. 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga organizator. § 4 NAGRODY 1. Nagrodą jest wybrany przez zwycięzcę konkursu dowolny krem w piance marki Callusan w pojemności 125 ml. 2. Organizator nagrodzi pierwszych pięciu uczestników, którzy wskażą prawidłowy wynik meczu. 3. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania organizatorowi za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/CallusanPolska) swojego prawdziwego imienia, nazwiska oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda. 4. W przypadku nieotrzymania od zwycięzcy informacji zawartych § 4 pkt. 3 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, uczestnik tarci prawo do nagrody. 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu na adres przekazany organizatorowi. 6. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 7. W przypadku nieodebrania przesyłki nagroda przepada. 8. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 9. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY 1. Warunkiem odebrania wygranej jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda w sposób określony przez organizatora. 2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu. 3. Dane przekazane organizatorowi w celu realizacji konkursu nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów. Niezwłocznie po dostarczeniu nagrody dane te zostaną usunięte. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg powyższego konkursu. 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.