REGULAMIN KONKURSU „15-lecie Callusan - wiosna”


§ 1 DEFINICJE Użyte w regulaminie terminy odpowiednio oznaczają: regulamin – niniejszy regulamin konkurs – konkurs internetowy organizowany pod nazwą „15-lecie Callusan - wiosna” organizator – firma Podomed z siedzibą w Warszawie al. Prymasa Tysiąclecia 76 C uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników. 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Podomed. 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.03.2016 o godzinie 15.00 i będzie trwać do dnia 30.03.2016 do godziny 15.00. 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.podomed.pl § 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 13 rok życia i ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook. 2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie pod postem informującym o konkursie wpisu wymieniającego przynajmniej dwa aktywne składniki kremu w piance Callusan RAPID oraz informacji jak uczestnik dba o stopy. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia komentarzy, które nie są odpowiedzią na pytanie konkursowe lub są obraźliwe. 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.03.2016 na fanpage’u CallusanPolska na portalu Facebook. 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga organizator. § 4 NAGRODY 1. Nagrodą jest krem w piance RAPID marki Callusan w pojemności 125 ml. 2. Organizator wybierze i nagrodzi trzech autorów najciekawszych wpisów. 3. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania organizatorowi za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/CallusanPolska) swojego prawdziwego imienia, nazwiska oraz adresu na który ma zostać wysłana nagroda. 4. W przypadku nieotrzymania od zwycięzcy informacji zawartych § 4 pkt. 3 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, uczestnik tarci prawo do nagrody. 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu na adres przekazany organizatorowi. 6. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 8. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. 9. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród jeśli zgłoszone odpowiedzi będą, w subiektywnej ocenie organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym. § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY 1. Warunkiem odebrania wygranej jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda w sposób określony przez organizatora. 2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). 3. Dane przekazane organizatorowi w celu realizacji konkursu nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów. Niezwłocznie po dostarczeniu nagrody dane te zostaną usunięte. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg powyższego konkursu. 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.