REGULAMIN KONKURSU „Jak dbasz o paznokcie?”


§ 1 DEFINICJE Użyte w regulaminie terminy odpowiednio oznaczają: regulamin – niniejszy regulamin konkurs – konkurs internetowy organizowany pod nazwą „Jak dbasz o paznokcie?” organizator – firma Podomed z siedzibą w Warszawie al. Prymasa Tysiąclecia 76 C uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników. 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Podomed. 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.02.2015 godzinie 11.00 i będzie trwać do dnia 05.03.2015 do godziny 12.00 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.podomed.pl § 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 13 rok życia i ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook. 2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie pod postem informującym o zabawie komentarza ,,biorę udział” oraz odpowiedzi na pytanie „Jak pielęgnujesz paznokcie?”. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji komentarzy, które nie są odpowiedzią na pytanie konkursowe lub są obraźliwe. 6. Uczestnik, którego komentarz otrzyma największą ilość polubień do dnia 05.03.2015 do godziny 12.00 zostanie zwycięzcą konkursu. 7. Wyniki zostaną ogłoszone 05.03.2015 na fanpage’u szklanych akcesoriów do manicure i pedicure Blažek Glass na portalu Facebook. 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga organizator. § 4 NAGRODY 1. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania organizatorowi za pośrednictwem portalu Facebook swojego prawdziwego imienia i nazwiska, adresu na który ma zostać wysłana nagroda oraz wyboru nagrody. 2. Nagrodą jest wskazany przez zwycięzcę jeden produkt (z dostępnych aktualnie wzorów) oferty Blažek Glass (znajdującej się na stronie: https://podomed.pl/strona-glowna/blazek 3. W przypadku nieotrzymania od zwycięzcy informacji zawartych § 3 pkt. 1 oraz § 3 pkt. 2 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu, którego komentarz otrzymał drugą największą ilość polubień. 4. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu na adres przekazany organizatorowi. 5. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY 1. Warunkiem odebrania wygranej jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda w sposób określony przez organizatora. 2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). 3. Dane przekazane organizatorowi w celu realizacji konkursu nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów. Niezwłocznie po dostarczeniu nagrody dane te zostaną usunięte. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg powyższego konkursu. 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.